Doelgroep

Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Vroeger stonden logopedisten in voor de preventie, het onderzoek en de behandeling van beperkingen of stoornissen op het gebied van spraak, taal en stem.

Op vandaag houdt logopedie veel meer in: nl. de hulpverlening van personen met stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is veel meer dan praten alleen, het omvat vele uitingsvormen waaronder taal, rekenen, schrijven en lezen.

 

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

U kan bij mij terecht voor onderzoekadvies en/of therapie bij:

 

Afwijkend mondgedrag

Er bestaat een duidelijk verband tussen afwijkende mondgewoonten en articulatie of afwijkende mondgewoonten en gebitsafwijkingen. Onder afwijkend mondgedrag of afwijkende mondgewoonten verstaan we duimzuigen, het te lang behouden van een fopspeen, habitueel mondademen en tongpersen (infantiel slikken).

Afwijkende mondgewoonten resulteren vaak in een afwijkend gebit (bv. open beet) en/of een spraakprobleem (interdentale spraak = de tongpunt komt tussen de tanden bij het produceren van de /s/ of andere klanken). Orthodontische behandeling heeft geen zin zonder myofunctionele therapie.

Spraakproblemen

Spraakproblemen of articulatieproblemen zijn problemen die voorkomen bij het vormen van de spraakklanken. Klanken kunnen vervangen worden door een andere klank, weggelaten of verkeerd geproduceerd worden.

Veel voorkomende problemen zijn: /j/ of /l/ i.p.v. /r/, interdentale spraak = de tongpunt komt tussen de tanden bij het produceren van de /s/ of andere klanken.

 

Taalproblemen – taalstoornis

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd (taalprobleem) of een afwijkend (taalstoornis) verloop.

Er kunnen zich problemen voordoen op het vlak van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen, zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) en/of  het taalgebruik. Er kunnen problemen zijn bij het begrijpen van taal en/of het produceren van taal.

 

 

Leerproblemen – leerstoornis.

Bij sommige kinderen verloopt het leren (lezen, schrijven, rekenen) moeizaam. Deze kinderen hebben een leerprobleem. Bij andere kinderen blijft het probleem ondanks intensieve begeleiding hardnekkig en spreken we van een stoornis.

 

We spreken dus van een lees-, reken- of spellingprobleem wanneer het kind een achterstand heeft op lezen, rekenen of schrijven.

 

Wanneer het kind beneden het niveau presteert, gebaseerd op de leeftijd, intelligentie en de reeds geleverde inspanning en de achterstand niet kan verklaard worden door een ander probleem dan kunnen we bij lezen spreken over dyslexie, bij rekenen over dyscalculie en bij schrijven over dysorthografie.

 

Het is mogelijk dat een kind meerdere stoornissen heeft. Zo komen dyslexie en dysorthografie vaak samen voor.

 

De foto’s op deze pagina werden geschonken door Christine Huystentruyt.
Little People fotografie