Werking

Aanmelding:

U kan telefonisch of per mail contact opnemen. Houd er rekening mee dat ik telefonisch niet bereikbaar ben terwijl ik therapie geef, maar spreek gerust uw boodschap in en ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Contact opnemen kan op eigen initiatief of na verwijzing door school, CLB, huisarts, tandarts of specialist. We plannen een intakegesprek.

Verkennend gesprek:

Tijdens een eerste gesprek bespreken we de zorgvraag.  Na uw toestemming, nemen we ook contact op met betrokken instanties zoals de school, het CLB, andere paramedici,… om informatie te bekomen.  Op basis van al deze gegevens wordt er beslist welke onderzoeken er nog nodig zijn.

Onderzoek:

Tijdens het onderzoek brengen we de ernst en de aard van het probleem in kaart aan de hand van gestandardiseerde en genormeerde tests.  Nadien volgt een bespreking en toelichting van de resultaten, die in een verslag worden neergeschreven (onderzoeksbilan). Wanneer therapie nodig is, gaan we samen na wat praktisch haalbaar is en kan de begeleiding starten.  Aan de hand van het onderzoeksverslag kan op voorschrift van een arts een aanvraag tot terugbetaling bij de mutualiteit worden ingediend.

Betrokken instanties (CLB, school,…) worden mits toestemming ingelicht.

Therapie:

De aard en de ernst van de problemen bepalen meestal de frequentie van de therapie. De therapie kan doorgaan in de praktijk of op school, na toestemming van de directie.

Teamwork is heel belangrijk en met uw toestemming blijf ik gedurende de therapieperiode in contact staan met alle betrokken instanties (school, CLB, kinesist, …)